மாதம்பதிவிறக்கம்
நவம்பர்-2020
இதுவரை பதிவிறக்கம் - 1524

நோக்கம்

படைப்பாளி தொடர்ந்து படைக்கவும்,
விமர்சனங்களால் இலக்கை
விரைந்து அடையவும் கட்டியதொரு
சிறு பாலமே இந்த இணைய தளம்

நமது சொந்தங்கள்