மாதம்பதிவிறக்கம்
ஏப்ரல் - 2021
இதுவரை பதிவிறக்கம் - 896

நோக்கம்

படைப்பாளி தொடர்ந்து படைக்கவும்,
விமர்சனங்களால் இலக்கை
விரைந்து அடையவும் கட்டியதொரு
சிறு பாலமே இந்த இணைய தளம்

நமது சொந்தங்கள்