Page 4 - APR - 17
P. 4
ாைத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்ைதள எண்ணி சபண்ைதளப் சபாறுத்த வதர,
இப்படியாைவர்ைதள மிைவும்
வருமாறு ைட்ைதளயிைப்படுகிைது. அததயும் சிரம்ப்பட்டு,

உைமை நிதைமவற்றிவிடுகிைது. மயாசித்துப் பார்த்து

இந்த நாட்டில் எத்ததை

அரசியல் ைட்சிைள் இருக்கிைது என்று எண்ணி

வருமாறு ைட்ைதளயிை ,அதற்குப்

பிைகு இன்று வதர மவதாளம் திரும்பி வாழ்க்தைதயப் பணயம் தவத்து அவர்ைதள ந
ல்வழிப்படுத்துவது.... இவர்ைள் வாக்ைளிக்ை
வரமவயில்தலயாம்! வருகிை மபாது எந்த மாதிரியாை அறிமவாடு
நாட்டின் ததல எழுத்தத நிர்ணியக்ைப்
இது ைததயாை கூைப்பட்ைாலும், மபாகிைார்ைள்?
சிறிய ைட்சிைள் சபரிய ைட்சிைளின் முன் நிதலத்து
நிற்ை முடிவதில்தல. அடுத்ததாை பள்ளிைள்.வகுப்பதை
அதற்ைாை ைாரணம் பணம்தான் என்பது
யாவரும் அறிந்ததுதான். ஆசிரியர்ைள்

வகுப்பதைக்கு ஒன்றுமட்டும்தான் சதரியும்.

நிதலயாை ஆட்சியாைவும் ஒரு நாடு யாரும் மபசக்கூைாது.

தன் அரசியதல அதமத்துக் சைாள்ள, உைைடியாை வகிப்பதையின் ஒழுங்கீைங்ைதளமயா,

சசய்ய மவண்டியது, அந்த நிர்வாை ஒழுங்கீைங்ைதளமயா,

நாட்டின் மாணவச் சமுதாயத்திற்கு உண்தமயாை எதிர்த்து மைள்விமைட்டுவிட்ைால் அவன்

அரசியதலப் புரிய தவப்பதுதான். அதைப்பிரசங்கி. பள்ளிக்கூைமும்,

வகுப்பதையும் அடிதமப்பணிக்கு ஆள்

அப்படிப் புரிய தவக்ை இதளய சமுதாயம் யாரிக்கும் கூைங்ைள். அங்கு அரசியலுக்கு ஒரு
எங்கு ஈர்க்ைப்பட்டு அமர்த்திருக்கிைமதா , எங்கு
ைட்ைாயப்படுத்தப்பட்டு அமர தவக்ைப்பட்டு மவதலயும் இல்தல. படி... மதிப்சபண் எடு...
உள்ளார்ைமளா அங்மை அரசியதலக் ைற்றுக்
சைாடுக்ைத் துவங்ை மவண்டும். மருத்துவராைமவா சபாறியாளராைமவா

ைணக்ைாளராைமவா தயாராை மவண்டும்.

அவ்வளமவ!

அரசியதலக் ைற்றுக் அரசியல் வரலாற்தை ைற்றுக்

சைாடுப்பது என்பது அரசியல் ைளத்தில் இைங்கி சைாள்ளமவா வாய்ப்பில்தல.

இயங்குவது அல்ல. தைக்கு யார் ஆட்சி தப்பித்தவறி எழுதுகிை சுயைற்ைலும்,

மவண்டும் என்பதத சதளிவாை முடிசவடுக்ைக் சிந்ததையும் மதிப்சபண்ைளால் மழுங்ைடிக்ைப்

ைற்றுக் சைாடுக்கிை, அடிப்பதை படும். நமக்சைதற்கு அரசியல் என்று சபாத்தி

அரசியல் விழிப்புணர்தவமய! சபாத்தி வளர்ந்தபின் நாடு நாசமாகி

வருகிைது என்று புலம்புகிை ததலமுதையில்தா

திதர ஊைைங்ைளின் ன் இன்று இருக்கிமைாம்..

வழிமயதான் அதிை ஈர்ப்மபாடு இருக்கிைார் ைள்.

துளியும் வரலாற்று அறிதவப் சபற்று விைக்கூைாது ஆசிரியர்ைள் தங்ைளின்

என்பதிலும் அப்படி வாழ்நாளில் எத்ததை அரசியல் மபாராட்ைங்ை

அறிகிை அறிதவ வாழ்க்தைக்கு எடுத்துச் சசன்று தளயும், புரட்சி வரலாறுைதளயும் அறிந்து

விடுகிை உணர்வு ஏற்பட்டு விைக்கூைாது தவத்திருக்ைக்

என்பதாைவும் இருக்கிைது.்ு கூடும்? அவற்றில் எவ்வளவு நிைழ்வுைதள

மாணவர்ைளின் மத்தியில் எடுத்துச்குதைபாடிைள்

இன்தைய ைாலத்தில் மீதச முதளத்துக் என்ை?

சைாண்டிருக்கிை, மீதச .* ஒரு ைட்சிக்கு ஏன்

முதளத்த இதளஞர்ைளுக்கு ஒமர முக்கிய வாரிசு அரசியமல முக்கியம் என்பது

சபாறுப்பு மட்டும்தான் முதன்தமயாைது. மபால் ைட்ைதமக்ைப்படுகிைது?

ஏதாவது ஒரு சபண்தண வசியப்படுத்த மவண்டு

ம். அந்தப் சபண்தண விைாக்ைள் கிதள விைாக்ைதள உருவாக்கிக்

எப்படி மவண்டுமாைாலும் துரத்தி துரத்தி மை சைாண்மை இருக்கும். பல வருைங்ைளுக்கு முன்

உதளச்சலுக்கு உள்ளாக்ைலாம். ஒரு ஒரு நதைச்சுதவ துணுக்கு

சபண் எந்த லட்சியத்மதாடு இருந்தாலும், ஒன்தைப் படித்த நிதைவு. மிக்ை பசி சைாண்ை

அததசயல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு இவர்ைள் மவதாளத்திைம் இந்த உலகில் உள்ள மணதல

பின்ைால் வந்துவிட்ைால் அவள்தான். மதவதத! எண்ணி வருமாறு பணிக்ைப்படுகிைது.

www.kolusu.in 4 க ொலுசு— ஏப்ரல் 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9