Page 5 - APR - 17
P. 5
ுைப்பட்டுச்சசன்ை மவைத்தில் சரியாை பதிதலச் ஒரு சபண் எந்த லட்சியத்மதாடு இருந்தாலும்,
சசால்லிவிடுகிைது. அததசயல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு இவர்ைள்
பின்ைால் வந்துவிட்ைால் அவள்தான். மதவதத!

வாைத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்ைதள எண்ணி

வருமாறு ைட்ைதளயிைப்படுகிைது. அததயும் சபண்ைதளப் சபாறுத்த வதர,
இப்படியாைவர்ைதள மிைவும் சிரம்ப்பட்டு,
உைமை நிதைமவற்றிவிடுகிைது. மயாசித்துப் பார்த்து வாழ்க்தைதயப் பணயம் தவத்து அவர்ைதள ந
ல்வழிப்படுத்துவது.... இவர்ைள் வாக்ைளிக்ை
இந்த நாட்டில் எத்ததை வருகிை மபாது எந்த மாதிரியாை அறிமவாடு
நாட்டின் ததல எழுத்தத நிர்ணியக்ைப்
அரசியல் ைட்சிைள் இருக்கிைது என்று எண்ணி மபாகிைார்ைள்?

வருமாறு ைட்ைதளயிை ,அதற்குப் பிைகு இன்று

வதர மவதாளம் திரும்பி வரமவயில்தலயாம்!

இது ைததயாை கூைப்பட்ைாலும், அடுத்ததாை பள்ளிைள்.வகுப்பதை
சிறிய ைட்சிைள் சபரிய ைட்சிைளின் முன் நிதலத்து
நிற்ை முடிவதில்தல. அதற்ைாை ைாரணம் ஆசிரியர்ைள் வகுப்பதைக்கு ஒன்றுமட்டும்தான்
பணம்தான் என்பது யாவரும் அறிந்ததுதான்.
சதரியும். யாரும் மபசக்கூைாது. வகுப்பதையின்

ஒழுங்கீைங்ைதளமயா, நிர்வாை

நிதலயாை ஆட்சியாைவும் ஒரு நாடு ஒழுங்கீைங்ைதளமயா, எதிர்த்து மைள்வி
தன் அரசியதல அதமத்துக் சைாள்ள, உைைடியாை
சசய்ய மவண்டியது, அந்த நாட்டின் மாணவச் மைட்டுவிட்ைால் அவன் அதிைப்பிரசங்கி.
சமுதாயத்திற்கு உண்தமயாை அரசியதலப் புரிய
தவப்பதுதான். பள்ளிக்கூைமும், வகுப்பதையும்

அடிதமப்பணிக்கு ஆள் மசர்க்கும் கூைங்ைள்.

அங்கு அரசியலுக்கு ஒரு மவதலயும் இல்தல.

படி... மதிப்சபண் எடு... மருத்துவராைமவா

அப்படிப் புரிய தவக்ை இதளய சமுதாயம் சபாறியாளராைமவா ைணக்ைாளராைமவா தயாராை
எங்கு ஈர்க்ைப்பட்டு அமர்த்திருக்கிைமதா , எங்கு
ைட்ைாயப்படுத்தப்பட்டு அமர தவக்ைப்பட்டு மவண்டும். அவ்வளமவ!
உள்ளார்ைமளா அங்மை அரசியதலக் ைற்றுக்
சைாடுக்ைத் துவங்ை மவண்டும். அரசியல் வரலாற்தை ைற்றுக் சைாள்ளமவா

வாய்ப்பில்தல. தப்பித்தவறி எழுதுகிை

சுயைற்ைலும், சிந்ததையும் மதிப்சபண்ைளால்

அரசியதலக் ைற்றுக் மழுங்ைடிக்ைப்படும். நமக்சைதற்கு

சைாடுப்பது என்பது அரசியல் ைளத்தில் இைங்கி அரசியல் என்று சபாத்தி சபாத்தி வளர்ந்தபின்

இயங்குவது அல்ல. தைக்கு யார் ஆட்சி நாடு நாசமாகி வருகிைது என்று

மவண்டும் என்பதத சதளிவாை முடிசவடுக்ைக் புலம்புகிை ததலமுதையில்தான் இன்று

ைற்றுக் சைாடுக்கிை, அடிப்பதை இருக்கிமைாம்..

அரசியல் விழிப்புணர்தவமய!

ஆசிரியர்ைள் தங்ைளின்

திதர ஊைைங்ைளின் வழிமயதான் வாழ்நாளில் எத்ததை அரசியல் மபாராட்ைங்ை

அதிை ஈர்ப்மபாடு இருக்கிைார் ைள். தளயும், புரட்சி வரலாறுைதளயும் அறிந்து

துளியும் வரலாற்று அறிதவப் சபற்று விைக்கூைாது தவத்திருக்ைக் கூடும்? அவற்றில் எவ்வளவு

என்பதிலும் அப்படி அறிகிை அறிதவ நிைழ்வுைதள மாணவர்ைளின் மத்தியில்

வாழ்க்தைக்கு எடுத்துச் சசன்று விடுகிை உணர்வு எடுத்துச்சசன்றிருக்கிமைாம்? என்று

ஏற்பட்டுவிைக்கூைாது என்பதாைவும் இருக்கிைது.்ு மைசாட்சிமயாடு. மயாசிக்ை மவண்டிய தருணம்

பாைத்திட்ைங்ைள், சவறும் ஆண்டுைதளயும்

இன்தைய ைாலத்தில் மீதச முதளத்துக் நிைழ்வுைதளயும் பல மதைக்ைப்பட்ை

சைாண்டிருக்கிை, மீதச முதளத்த இதளஞர்ைளுக்கு உண்தமைமளாடும் திணிக்ைப்பைக்கூடியதவ.

ஒமர முக்கிய சபாறுப்பு மட்டும்தான் இந்தப் பாைத்திட்ைங்ைள் இதுவதர சிைந்த

முதன்தமயாைது. ஏதாவது ஒரு சபண்தண அரசியல் ததலவதர உருவாக்கி உள்ளதா?

வசியப்படுத்த மவண்டும். அந்தப் சபண்தண

எப்படி மவண்டுமாைாலும் துரத்தி துரத்தி மை

உதளச்சலுக்கு உள்ளாக்ைலாம்.

www.kolusu.in 5 க ொலுசு— ஏப்ரல் 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10